Муніципальні цільові програми

Муніципальна цільова програма

Муніципальна цільова програма являє собою ув’язаний за ресурсами, виконавцями і строками комплекс соціально-економічних, організаційно-господарських та інших заходів, які забезпечать ефективне розв’язання економічних, екологічних, соціальних та інших проблем розвитку муніципальних утворень.

Муніципальні цільові програми можуть бути поточними і перспективними і є складовими частинами відповідних планів. Витрати на реалізацію цільових програм формують бюджет розвитку муніципального освіти.

Муніципальна цільова програма в загальному випадку повинна включати наступні розділи:

— опис проблеми, на розв’язання якої спрямована цільова програма;

— соціально-економічне становище та основні напрямки розвитку муніципального освіти, що обгрунтовують необхідність здійснення даної програми;

— мети, завдання, терміни та етапи реалізації програми, а також цільові індикатори та показники, що характеризують досягнення її результатів;

— система програмних заходів;

— механізм реалізації програми;

— ресурсне забезпечення програми;

— оцінка соціально-економічної та екологічної ефективності програми;

— організація управління програмою і контроль за ходом її реалізації.

Муніципальна цільова програма повинна мати паспорт, який складається за спеціальною формою. Найважливішою її складовою є система цільових індикаторів і показників, що характеризують її ефективність.

Проблемні муніципальні цільові програми можуть розроблятися за різними напрямками:

— створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату;

— формування сприятливого соціального клімату для діяльності і здорового способу життя населення;

— оздоровлення навколишнього середовища і попередження надзвичайних ситуацій;

— сприяння реформуванню промисловості;

— розвиток інфраструктури транспорту, зв’язку та забезпечення безперебійної роботи житлово-комунального господарства;

— розвиток міжрегіональних і міжнародних зв’язків муніципального освіти і т.п.

Програма створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату передбачає проведення інституційних перетворень, спрямованих на розвиток фінансової інфраструктури: створення муніципальних або залучення на територію філій бізнес-центрів, консалтингових фірм, страхових компаній, заставних фондів; спрощення процедури реєстрації та ліцензування (реалізація принципу одного вікна, створення умов для розвитку малих і середніх підприємств).

Програми нормативно-правових перетворень на увазі врегулювання специфіки трудових відносин, створення прозорих і стабільних правил здійснення економічної діяльності, що стимулюють розвиток підприємницької ініціативи, дебюрократизацію економіки — впорядкування регулюючих, контрольно-ревізійних функцій органів місцевого самоврядування, скорочення адміністративного втручання в підприємницьку діяльність, підвищення ефективності управління муніципальної власністю.

Соціальні програми можуть включати: розвиток і технічне переоснащення об’єктів охорони здоров’я; розвиток служби охорони материнства і дитинства; проведення заходів по боротьбі з соціально небезпечними захворюваннями; розвиток матеріальної бази об’єктів освіти; будівництво та технічне переоснащення об’єктів культури, фізкультури і спорту тощо

Екологічні програми можуть передбачати проведення заходів з оздоровлення навколишнього середовища та попередження надзвичайних ситуацій, моніторинг зон кризового стану, оцінку екологічного стану території та його впливу на здоров’я населення, стимулювання інвестицій, спрямованих на зниження негативного навантаження на навколишнє середовище.

Програми сприяння реформуванню промисловості включають розробку заходів сприяння технічному переозброєнню і модернізації підприємств, що знаходяться на території муніципального освіти. Програми розвитку інфраструктури передбачають заходи з розвитку міського транспорту, зв’язку, забезпечення безперебійної роботи житлово-комунального господарства, впровадження енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності роботи систем життєзабезпечення, запобігання аваріям техногенного характеру.

При розробці муніципальних цільових програм необхідно оцінювати кожне програмне захід по ряду критеріїв: мета і яке вирішується проблема, плановані обсяги виробництва продукції або послуг (для інвестиційних проектів), терміни реалізації, обсяги і джерела фінансування, показники ефективності (платежі до бюджетів усіх рівнів, терміни окупності , кількість нових робочих місць) і т.д.

Цільова програма затверджується представницьким органом муніципального освіти.

Механізми реалізації муніципальних цільових програм

Оскільки в більшості муніципальних цільових програм беруть участь організації різних форм власності, базовим принципом побудови механізму їх реалізації є принцип балансу інтересів, що має на увазі забезпечення дотримання інтересів усіх учасників.

Найважливішою складовою механізму реалізації програми є визначення можливих джерел і способів фінансування заходів. При реалізації муніципальних цільових програм можуть використовуватися:

— кошти федерального і регіонального бюджетів;

— кошти місцевого бюджету;

— власні джерела фінансування заявника проекту (нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування, акціонерний капітал, роботи, виконані власними силами в рамках реалізації проекту і т.п.);

— кошти російського Банку розвитку, російських і іноземних кредитних установ, які залучаються під гарантії Уряду РФ, а також під гарантії бюджету суб’єкта РФ і місцевого бюджету;

— інші позабюджетні джерела фінансування.

Участь в розробці та реалізації цільових програм багатьох муніципальних структур вимагає наділення кожної з них певними правами і обов’язками і чіткої координації роботи. Можлива схема такого розподілу обов’язків всередині місцевої адміністрації може бути наступною.

Економічна служба вносить пропозиції щодо переліку цільових програм, пропонованих до фінансування з місцевого бюджету на черговий фінансовий рік з прогнозом на 2 наступні роки, визначення пріоритетності програм, контролює виконання федеральних, регіональних і муніципальних цільових програм на території муніципального освіти.

Галузеві структурні підрозділи здійснюють планування розробки, розробку, поточне управління галузевими цільовими програмами, складають бюджетні заявки на фінансування з коштів місцевого бюджету, а також з коштів регіональних і федеральних програм.

Відповідальний керівник — директор програми визначає форми і методи управління програмою, вносить при необхідності корективи в розподіл коштів між заходами протягом фінансового року, відповідає за цільове використання бюджетних коштів.

Фінансова служба відповідає за фінансування муніципальних програм, контроль ходу фінансування федеральних і регіональних програм.

Колегія (колективний дорадчий орган) адміністрації схвалює цільові програми і зміни до них за поданнями керівників програм. Схвалені колегією цільові програми вносяться главою адміністрації на затвердження представницького органу муніципального освіти.

Представницький орган розглядає і затверджує цільові програми, а також санкціонує в разі необхідності гарантії місцевого бюджету за кредитами комерційних банків для підприємств і організацій, що беруть участь в реалізації цільових програм.

Така система управління цільовими програмами має ряд переваг:

— високий рівень спеціалізації, глибоке знання проблем окремих галузей міського господарства і соціальної сфери;

— чітке позначення відповідальності за реалізацію програмних заходів;

— відповідальність за цільове використання бюджетних коштів;

— постійний контроль ходу реалізації програмних заходів;

— контроль перерозподілу коштів між програмними заходами, введення додаткових програмних заходів протягом фінансового року.

Разом з тим ця схема має і певні недоліки:

— велика залежність від ініціативності і активності окремих структурних підрозділів адміністрації; недоліки в роботі одного з учасників можуть негативно позначитися на загальному результаті;

— нестача кваліфікованих кадрів, що займаються розробкою цільових програм, в структурних підрозділах адміністрацій;

— орієнтація більшості керівників і розробників програм на бюджетне фінансування як основне джерело отримання коштів на реалізацію програмних заходів, недооблік внутрішніх можливостей і резервів. Якість і ефективність програм при цьому знижуються.

Для усунення перерахованих вище недоліків при реалізації великих муніципальних цільових програм може створюватися спеціальний тимчасовий орган — дирекція програми — з кваліфікованих представників органів місцевого самоврядування та виконавців основних заходів. Дирекція може створюватися як з освітою, так і без утворення юридичної особи. Вона діє на підставі положення, що затверджується головою адміністрації. До основних функцій дирекції відносяться: координація виконання програмних заходів, включаючи моніторинг їх реалізації, оцінка результативності, сприяння вирішенню спірних (конфліктних) ситуацій, безпосередній контроль ходу реалізації заходів і підготовка звітів про реалізацію програми. Функції керівника такої програми можуть бути покладені на відповідного заступника голови адміністрації.

По завершенні кожного етапу і програми в цілому представляються кількісні і якісні результати її виконання згідно з викладеними вище критеріям.

Слід зазначити, що технологія розробки та організації виконання цільових програм постійно розвивається. Зокрема, встановлено ряд нових вимог до державного замовника (координатору) федеральної цільової програми — уявлення спеціальних доповідей про хід робіт і використання фінансових коштів, розміщення інформації про виконання в мережі Інтернет, обов’язкове проведення конкурсів на участь в реалізації програмних заходів. Аналогічні вимоги можуть бути пред’явлені до муніципальних цільових програм.

Доповідь про хід робіт за програмою і використання фінансових коштів повинен містити: відомості про результати реалізації за звітний рік; дані про цільове використання та обсяги залучених бюджетних коштів і позабюджетних джерел; відомості про відповідність результатів фактичним витратам на реалізацію програми; відомості про відповідність фактичних показників реалізації програми показникам, які встановлені при її затвердженні; інформацію про хід і повноті виконання програмних заходів; відомості про наявність, обсяги та стан незавершеного будівництва, впровадження та ефективності інноваційних проектів; оцінку ефективності результатів реалізації програми і впливу фактичних результатів реалізації програми на різні сфери економіки (мультиплікативний ефект за результатами реалізації програми).

В Інтернеті генеральний замовник повинен розміщувати текст цільової програми, нормативні правові акти з управління її реалізацією і контролю ходу виконання програмних заходів, а також інформацію про хід реалізації цільової програми, програмних заходах на найближчі 2 — 3 роки, обсяги фінансування, укладених державних контрактах, обсягах їх фінансування та виконавців, результати експертних перевірок виконання програмних заходів, конкурсах на участь в реалізації, результати моніторингу реалізації, оцен е досягнення цільових індикаторів і показників, в тому числі за результатами незалежної експертизи.

Інформація про проведення конкурсів на участь в реалізації цільової програми повинна містити умови їх проведення, порядок участі в них юридичних осіб, склади конкурсних комісій, протоколи їх засідань, порядок оскарження рішень, прийнятих державними замовниками.

Збільшення прозорості механізмів виконання і фінансування цільових програм, а також їх результативності сприятиме підвищенню загальної ефективності соціально-економічного розвитку муніципальних утворень.

Методичні рекомендації з розробки Програми

1. Програма розробляється у вигляді єдиного документа, який містить наступні розділи:

— характеристика проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма;

— основні цілі та завдання Програми, цільові індикатори та показники, що дозволяють оцінювати хід реалізації Програми;

— перелік програмних заходів;

— ресурсне забезпечення Програми;

— порядок і умови надання субсидій на інші цілі державним установам;

— умови надання та методика розрахунку міжбюджетних субсидій;

— оцінка соціально-економічної ефективності Програми.

У разі якщо Програма включає в себе одну або кілька підпрограм, то кожна підпрограма повинна містити розділи, певні справжніми Методичними рекомендаціями. Змістовна частина Програми, що включає одну або кілька підпрограм, складається з паспорта Програми, консолідуючого інформацію входять до складу Програми підпрограм. Решта розділів відповідно до цього пункту в такі Програми не включаються.

2. Паспорт містить основні відомості про Програму:

— підставу для розробки;

— держзамовник-координатор (для Програм, що мають більше одного держзамовника);

— мети і завдання Програми;

— терміни та етапи реалізації;

— цільові індикатори (показники) реалізації Програми із зазначенням їх цільових значень по роках реалізації Програми;

— перелік підпрограм і основних заходів Програми;

— обсяги фінансування (в цілому і з розподілом по підпрограм, років);

— очікувані кінцеві результати реалізації Програми.

Паспортні дані повинні повністю відповідати решті розділів Програми.

3. Розділ «Характеристика проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма» містить:

— постановку проблеми, включаючи аналіз причин її виникнення, обгрунтування її зв’язку з пріоритетами соціально-економічного розвитку суб’єкта РФ, МО з посиланнями на нормативні правові акти Російської Федерації і, що визначають пріоритетність вирішення зазначених проблем;

— обгрунтування необхідності вирішення проблеми програмно-цільовим методом;

— основні підсумки реалізації раніше діючої аналогічної програми (якщо така виконувалася);

— основні відмінності запропонованої до розробки Програми від раніше діючої аналогічної програми;

— нормативно-правове обґрунтування повноважень ОМС у вирішенні проблемної ситуації.

4. Розділ «Основні цілі і завдання Програми, цільові індикатори (показники), що дозволяють оцінювати хід реалізації Програми» повинен містити розгорнуті формулювання цілей і завдань із зазначенням планованих цільових індикаторів (показників), що дозволяють оцінити хід реалізації Програми по роках (в табличній формі відповідно до з додатком), а також терміни і етапи реалізації Програми.

Вимоги, що пред’являються до цілей Програми:

— досяжність (потенційна досяжність);

— измеряемость (можливість перевірки досягнення планових показників та індикаторів);

— відповідність компетенції держзамовників Програми;

— прив’язка до часовим графіком (встановлення терміну досягнення планових цілей і етапів реалізації Програми з визначенням відповідних цілей).

Вимога до завдань Програми, — конкретизація окремих напрямів досягнення мети Програми.

Сукупність завдань Програми повинна становити від трьох до семи для кожної мети.

При постановці цілей і завдань рекомендується уникати неконкретних формулювань типу «створення умов для. »В зв’язку зі складністю оцінки надалі рівня створення даних умов і ступеня досягнення поставлених цілей і тактичних завдань. Також це відноситься до формулювань типу «реалізація повноважень / політики в сфері. » і т.д.

Вимоги, що пред’являються до індикаторів (показників) реалізації Програми:

— мінімізація (не більше трьох індикаторів до кожного завдання) кількості індикаторів при збереженні повноти інформації та своєчасності її подання;

— використання показників кінцевих результатів реалізації Програми, а не безпосередніх результатів реалізації окремих заходів Програми (безпосередніми результатами є кількість придбаних товарно-матеріальних цінностей, кількість звітів, кількість замірів і т.д.);

— точність і об’єктивність;

— достовірність: спосіб збору та обробки вихідної інформації повинен допускати можливість перевірки точності отриманих даних в процесі незалежного моніторингу та оцінки Програми.

Необхідно вказати джерела отримання інформації про значення індикаторів (показників) реалізації Програми. До розрахунковими показниками необхідно докласти використовувану методику розрахунку.

Для кожного індикатора повинен бути визначений вага (відносна значимість) для досягнення мети Програми. Сума ваг індикаторів, що характеризують ефективність реалізації Програми, повинна дорівнювати 1. Якщо Програма включає в себе одну або кілька підпрограм, то сума ваг індикаторів, що характеризують ефективність реалізації кожної підпрограми, повинна дорівнювати 1.

Необхідність поділу термінів реалізації Програми на етапи визначається держзамовником (держзамовником-координатором).

5. Розділ «Перелік програмних заходів» повинен містити опис та характеристику заходів, які пропонується реалізувати для вирішення тактичних завдань Програми, а також перелік заходів Програми в табличній формі із зазначенням термінів і ресурсів для їх реалізації.

Заходи Програми повинні бути сформовані в розділи відповідно до завдань Програми.

6. Розділ «Ресурсне забезпечення Програми» містить інформацію про обсяги необхідних фінансових коштів по роках і в цілому на весь період реалізації Програми, обґрунтування можливості залучення коштів федерального бюджету і позабюджетних коштів для реалізації програмних заходів і опис механізмів залучення цих коштів.

7. Розділ «Порядок і умови надання субсидій на інші цілі державним установам».

8. Розділ «Умови надання та методика розрахунку міжбюджетних субсидій» повинен містити:

— порядок підготовки муніципальними утвореннями заявок на участь в реалізації Програми (при наявності відомчих особливостей) і їх зміст;

— порядок відбору заявок конкурсною комісією;

— чіткі критерії оцінки заявок конкурсною комісією;

— умови надання та методику розрахунку міжбюджетних субсидій.

9. Розділ «Оцінка соціально-економічної ефективності Програми» повинен містити кількісні і якісні оцінки очікуваних результатів реалізації Програми, загальну оцінку внеску Програми в економічний розвиток МО протягом всього терміну реалізації, а при необхідності і після її реалізації, підсумки оцінки очікуваної результативності Програми в відповідно до порядку проведення оцінки результативності проектів цільових програм.

5.189.137.82 © studopedia.ru Чи не є автором матеріалів, які розміщені. Але надає можливість безкоштовного використання. Є порушення авторського права? Напишіть нам.

Муніципальні цільові програми

Склад, порядок розроблення та зміст муніципальних цільових програм

Муніципальна цільова програма являє собою ув’язаний за ресурсами, виконавцями і строками комплекс соціально-економічних, організаційно-господарських та інших заходів, які забезпечать ефективне розв’язання економічних, екологічних, соціальних та інших проблем розвитку муніципальних утворень.

Муніципальні цільові програми можуть бути поточними і перспективними і є складовими частинами відповідних планів. Витрати на реалізацію цільових програм формують бюджет розвитку муніципального освіти.

Проблеми соціально-економічного розвитку муніципальних утворень можуть вирішуватися цільовими програмами різних рівнів. Тому органи місцевого самоврядування повинні однаково добре володіти технологією розробки, затвердження та реалізації цільових програм, що мають різний статус.

Муніципальна цільова програма в загальному випадку повинна включати наступні розділи:

— опис проблеми, на розв’язання якої спрямована цільова програма;

— соціально-економічне становище та основні напрямки розвитку муніципального освіти, що обгрунтовують необхідність здійснення даної програми;

— мети, завдання, терміни та етапи реалізації програми, а також цільові індикатори та показники, що характеризують досягнення її результатів;

— система програмних заходів;

— механізм реалізації програми;

— ресурсне забезпечення програми;

— оцінка соціально-економічної та екологічної ефективності програми;

— організація управління програмою і контроль за ходом її реалізації.

Муніципальна цільова програма повинна мати паспорт, який складається за спеціальною формою. Найважливішою її складовою є система цільових індикаторів і показників, що характеризують її ефективність. Ця вимога пов’язана з необхідністю підвищення результативності бюджетних витрат.

Проблемні муніципальні цільові програми можуть розроблятися за різними напрямками:

— створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату;

— формування сприятливого соціального клімату для діяльності і здорового способу життя населення;

— оздоровлення навколишнього середовища і попередження надзвичайних ситуацій;

— сприяння реформуванню промисловості;

— розвиток інфраструктури транспорту, зв’язку та забезпечення безперебійної роботи житлово-комунального господарства;

— розвиток міжрегіональних і міжнародних зв’язків муніципального освіти і т.п.

Програма створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату передбачає проведення інституційних перетворень, спрямованих на розвиток фінансової інфраструктури: створення муніципальних або залучення на територію філій бізнес-центрів, консалтингових фірм, страхових компаній, заставних фондів; спрощення процедури реєстрації та ліцензування (реалізація принципу одного вікна, створення умов для розвитку малих і середніх підприємств). Програми нормативно-правових перетворень на увазі врегулювання специфіки трудових відносин, створення прозорих і стабільних правил здійснення економічної діяльності, що стимулюють розвиток підприємницької ініціативи, дебюрократизацію економіки — впорядкування регулюючих, контрольно-ревізійних функцій органів місцевого самоврядування, скорочення адміністративного втручання в підприємницьку діяльність, підвищення ефективності управління муніципальної власністю.

Соціальні програми можуть включати: розвиток і технічне переоснащення об’єктів охорони здоров’я; розвиток служби охорони материнства і дитинства; проведення заходів по боротьбі з соціально небезпечними захворюваннями; розвиток матеріальної бази об’єктів освіти; будівництво та технічне переоснащення об’єктів культури, фізкультури і спорту тощо

Екологічні програми можуть передбачати проведення заходів з оздоровлення навколишнього середовища та попередження надзвичайних ситуацій, моніторинг зон кризового стану, оцінку екологічного стану території та його впливу на здоров’я населення, стимулювання інвестицій, спрямованих на зниження негативного навантаження на навколишнє середовище.

Програми сприяння реформуванню промисловості включають розробку заходів сприяння технічному переозброєнню і модернізації підприємств, що знаходяться на території муніципального освіти. Програми розвитку інфраструктури передбачають заходи з розвитку міського транспорту, зв’язку, забезпечення безперебійної роботи житлово-комунального господарства, впровадження енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності роботи систем життєзабезпечення, запобігання аваріям техногенного характеру.

При розробці муніципальних цільових програм необхідно оцінювати кожне програмне захід по ряду критеріїв: мета і яке вирішується проблема, плановані обсяги виробництва продукції або послуг (для інвестиційних проектів), терміни реалізації, обсяги і джерела фінансування, показники ефективності (платежі до бюджетів усіх рівнів, терміни окупності , кількість нових робочих місць) і т.д.

Пропозиції по постановці проблем для вирішення програмно-цільовими методами формуються виходячи з прогнозів соціально-економічного розвитку та пріоритетів, сформованих в концепції соціально-економічного розвитку муніципального освіти, з урахуванням можливостей фінансового і ресурсного забезпечення.

Відбір проблем для їх програмної розробки визначається наступними факторами:

— неможливістю комплексно вирішити проблему в прийнятні терміни за рахунок використання чинного механізму правового регулювання та необхідністю муніципальної підтримки для її вирішення;

— принциповою новизною і високою ефективністю технічних, організаційних та інших заходів, необхідних для широкомасштабного поширення прогресивних науково-технічних досягнень і підвищення на цій основі ефективності суспільного виробництва.

Розробка проекту програми та затвердження програми включають в себе наступні основні етапи:

1. Розробка концепції програми ініціатором (галузевим, функціональним, територіальним органом адміністрації муніципального освіти, які вважають в межах своєї компетенції за необхідне вирішення поставлених перед ним завдань програмно-цільовими методами в рамках пропонованої їм програми), і винесення її на розгляд органу, відповідального приймати рішення по муніципальним цільовими програмами при голові муніципального освіти;

2. Попередній розгляд концепції програми

3. Прийняття рішення про розробку проекту програми, яким призначається її розробник на підставі поданої концепції і встановлюються терміни розробки програми або рішення про відмову в розробці програми;

4. Розробка проекту програми;

5. Підготовка та узгодження в установленому порядку проекту постанови глави муніципального освіти про затвердження програми.

Концепція програми має включати такі основні розділи:

— обгрунтування відповідності розв’язуваної проблеми і цілей програми пріоритетним завданням соціально-економічного розвитку муніципального освіти;

— обгрунтування доцільності вирішення проблеми програмно-цільовим методом;

— характеристика і прогноз розвитку ситуації, що проблемної ситуації в даній сфері без використання програмно-цільового методу;

— можливі варіанти вирішення проблеми, оцінка переваг та ризиків, що виникають при різних варіантах рішення проблеми;

— терміни та етапи вирішення проблеми програмно-цільовим методом;

— пропозиції по цілям і завданням програми, цільових показників, що дозволяє оцінювати хід реалізації програми по роках (кварталах);

— пропозиції щодо обсягів, джерел, способам фінансування програми з усіх її напрямках і обгрунтування потреби в фінансових ресурсах, необхідних для реалізації програми, а також показники, на підставі яких зроблено розрахунок обсягу фінансування програми (на підставі проектно-кошторисної документації, питомих капітальних вкладень на будівництво одиниці потужності, кошторисів витрат або кошторисів витрат аналогічних видів робіт з урахуванням індексів-дефляторов), рівня забезпеченості об’єктами, обладнанням, послугами і інші по азателі відповідно до специфіки програми) [9]. Також наводиться обгрунтування можливості залучення коштів федерального й крайового бюджетів для співфінансування заходів програми;

— механізм оцінки та аналізу ефективності реалізації програми;

— попередня оцінка очікуваної ефективності та результативності пропонованого варіанту вирішення проблеми;

— пропозиції щодо участі органів державної виконавчої влади муніципального освіти в реалізації програми;

— пропозиції щодо розробникам, координаторам, муніципальним замовникам і виконавцям заходів програми;

— пропозиції щодо основних напрямів фінансування, термінів та етапів реалізації програми;

— пропозиції щодо механізмів формування заходів програми.

Далі слід попередній розгляд концепції програми оп наступним аспектам:

— в частині відповідності стратегічним цілям і пріоритетам розвитку на середньострокову перспективу, співвідношення обсягів ресурсів та очікуваних результатів реалізації програми, якості опрацювання проблемної області, економічної та суспільної ефективності програми, відсутність дублювання заходів в рамках інших програм

— в частині пропозицій щодо вирішення питань забезпечення заходів безпеки населення, пожежної безпеки та захисту від надзвичайних ситуацій;

— в частині відповідності із законодавством;

— в частині оцінки можливості виконання заходів програми.

Зведеним висновком про результати попереднього розгляду концепції програми закінчується розгляд програми. Висновок може містити два рішення:

— про розробку проекту програми, про визначення розробника, координатора та виконавця заходів програми, про термін реалізації, обсяги і джерела фінансування програми;

— про відмову від розробки програми.

Замовником програми є адміністрація муніципального освіти. Підставою для розробки програми є рішення законодавчого органу муніципального освіти.

Програма повинна містити наступні розділи:

1. Розділ «Паспорт програми» повинен містити короткі відомості про програму та її основні параметри: найменування, підстава для розробки, замовник програми, розробник програми, координатор програми, виконавець заходів програми, цілі і завдання, термін реалізації програми, обсяг і джерела фінансування, контроль за виконанням програми.

2. Розділ «Зміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмними методами» повинен містити розгорнуту постановку проблеми (проблем), включаючи аналіз причин її (їх) виникнення, обгрунтування зв’язку з пріоритетами соціально-економічного розвитку муніципального освіти, оцінку наслідків її (їх) розвитку для муніципального освіти, обґрунтування необхідності її (їх) рішення в пріоритетному порядку в даний час, заходи щодо усунення виявлених проблем, вжиті раніше органами місцевого самоврядування муниц пального освіти.

Розділ також повинен містити обгрунтування необхідності вирішення проблеми (проблем) програмно-цільовим методом і аналіз різних варіантів цього рішення, а також опис основних ризиків, пов’язаних з програмно-цільовим методом вирішення проблеми.

При аналізі причин виникнення проблем наводяться показники статистичної та іншої звітності за попередні три роки. Для більш детальної оцінки потрібно порівняти середньодушові (питомі) значення по муніципального утворення з відповідними показниками по Сибірському федеральному округу і Російської Федерації в цілому. Для кількісної оцінки доцільно застосовувати показники забезпеченості найважливішими ресурсами (фінансовими, трудовими, паливно-енергетичними та ін.).

3. Розділ «Цілі, завдання, терміни та етапи реалізації програми» повинен містити розгорнуті формулювання цілей і завдань програми, терміни її реалізації.

Цілі програми повинні відповідати наступним вимогам специфічність (цілі повинні відповідати компетенції виконавців заходів програми);

досяжність (цілі повинні бути потенційно досяжні);

измеряемость (повинна існувати можливість перевірки досягнення цілей);

терміни реалізації програми (повинен бути встановлений термін досягнення мети і визначені етапи реалізації програми з визначенням відповідних цілей).

Для досягнення сформульованих цілей програми в розділі наводяться обґрунтування необхідності вирішення відповідних завдань для досягнення поставлених цілей. При необхідності також встановлюються етапи вирішення завдань, і дається їх опис.

4. Розділ «Перелік заходів програми» наводиться в табличній формі, яка може бути оформлена у вигляді додатку до програми.

5. Розділ «Обгрунтування ресурсного забезпечення програми» повинен містити відомості про загальний обсяг фінансування програми за всіма її напрямками і обгрунтування потреби у фінансових коштах, необхідних для реалізації програми, про джерела фінансування. У цьому розділі наводяться показники, на підставі яких зроблено розрахунок обсягу фінансування програми (на підставі проектно-кошторисної документації, питомих капітальних вкладень на будівництво одиниці потужності, кошторисів витрат або кошторисів витрат аналогічних видів робіт з урахуванням індексів-дефляторов, рівня забезпеченості об’єктами, обладнанням, послугами і інших показників відповідно до специфіки програми).

У цьому розділі наводиться також опис механізмів залучення коштів федерального й крайового бюджетів, інших засобів для співфінансування заходів програми в рамках чинного законодавства, опис механізмів залучення цих коштів.

6. Розділ «Оцінка соціально-економічної ефективності програми» повинен містити прогноз соціальних і економічних результатів, які виникнуть при виконанні програми, із зазначенням їх динаміки за роками, сукупного бюджетного ефекту від реалізації програми і вкладу програми в розвиток муніципального освіти місто, техніко-економічне обгрунтування програми.

У розділі наводяться конкретні показники, джерела їх отримання або методики розрахунку (збору) показників, які застосовуються для оцінки соціально-економічної ефективності програми.

Використовувані показники повинні очевидним чином характеризувати прогрес в досягненні поставлених цілей або рішенні задач, в максимальному ступені ґрунтуватися на вже існуючі програми збору інформації, плани статистичних робіт та інших джерелах.

Способи збору і обробки інформації за показниками повинні допускати можливість перевірки точності отриманих даних в процесі незалежного моніторингу та оцінки.

7. У розділі «Критерії виконання програми» наводяться конкретні вимірні результати реалізації програми по роках (кварталах), які використовуються для контролю за ходом її виконання.

В даному розділі відповідно до поставлених цілей і завдань наводяться якісні, а також кількісні результати її виконання в цілому за весь період реалізації, а також після закінчення кожного з етапів, а при необхідності і після її реалізації. З урахуванням специфіки програми показники ефективності реалізації програми можуть бути викладені у вигляді таблиці в тексті програми або таблиці, оформленої додатком до програми.

Муніципальні цільові програми

Завантажити Постанова МА МО Адміралтейський округ від «10» листопада 2015 року №76 «Про затвердження муніципальних програм муніципального освіти МО Адміралтейський округ на 2016 рік»

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Протидія корупції в органах місцевого самоврядування МО Адміралтейський округ» на 2016 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Участь в діяльності по профілактиці наркоманії в Санкт-Петербурзі в відповідно до законів Санкт-Петербурга на території муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2016 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Проведення в установленому порядку мінімально необхідних заходів щодо забезпечення доступності міського середовища для маломобільних груп населення на територіях дворів муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2016 рік

Завантажити Виконання робіт, послуг з визначення обсягу робіт з благоустрою до адресною програмою

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Виконання робіт, послуг з визначення обсягу робіт з благоустрою до адресною програмою» на 2016 рік

Завантажити Виконання робіт. послуг з з технічного нагляду

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Виконання робіт, послуг з технічного нагляду» на 2016 рік

Завантажити Проведення санітарних рубок, видалення аварійних. хворих дерев і чагарників щодо зеленних насаджень на території МО Адміралтейський округ

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Проведення санітарних рубок, видалення аварійних, хворих дерев і чагарників щодо зелених насаджень» на 2016 рік

Завантажити Адресна програма по компенсаційному озеленення території МО Адміралтейський округ

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Організація робіт по компенсаційному озеленення» на 2016 рік

Завантажити Адресна програма з озеленення території МО Адміралтейський округ

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Озеленення територій зелених насаджень внутрішньоквартального озеленення» на 2016 рік

Завантажити Адресна програма поточний ремонт прибудинкових і внутрішньодворових територій включаючи проїзди і виїзди, пішохідні доріжки МО Адміралтейський округ

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Поточний ремонт прибудинкових територій і дворових територій, включаючи проїзди і в’їзди, пішохідні доріжки» на 2016 рік

Завантажити Адресна програма з облаштування, утримання та прибирання дитячих майданчиків на території МО Адміралтейський округ

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Облаштування, утримання і прибирання території дитячих майданчиків» на 2016 рік

Завантажити Адресна програма по встановленню та утриманню малих архітектурних форм, вуличних меблів і господарсько-побутового обладнання в МО Адміралтейський округ

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Установка і утримання малих архітектурних форм, вуличних меблів і господарсько-побутового обладнання, необхідного для благоустрою території муніципального освіти» на 2016 рік

Завантажити Адресна програма по ліквідації несанкціонованих звалищ побутових відходів та сміття на території МО Адміралтейський округ

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів, сміття» на 2016 рік

Завантажити Адресна програма з утримання та ремонту огорож газонів на внутрішньодворових територіях МО Адміралтейський округ

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Участь органів місцевого самоврядування муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ в профілактиці тероризму і екстремізму, а також в мінімізації і (або) ліквідації наслідків його прояву на території Муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2016 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Участь органів місцевого самоврядування муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ в профілактиці тероризму і екстремізму, а також в мінімізації і (або) ліквідації наслідків його прояву на території Муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2016 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Участь у заходах з охорони навколишнього середовища в межах муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2016 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Участь в реалізації заходів щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму на території муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2016 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Проведення робіт по військово-патріотичному вихованню громадян Російської Федерації на території муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2016 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Організація місцевих і участь в організації та проведенні міських святкових та інших видовищних заходів» на 2016 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Участь в діяльності по профілактиці правопорушень в Санкт-Петербурзі на території муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2016 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Здійснення захисту прав споживачів і сприяння розвитку малого бізнесу на території муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2016 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Організація і проведення дозвіллєвих заходів для жителів муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2016 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Організація заходів з підготовки та навчання непрацюючого населення способам захисту і діям у надзвичайних ситуаціях, а також способам захисту від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій на території муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2016 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Виконання робіт, послуг з технічного нагляду» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Проведення в установленому порядку мінімально необхідних заходів щодо забезпечення доступності міського середовища для маломобільних груп населення на територіях дворів муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Проведення в установленому порядку мінімально необхідних заходів щодо забезпечення доступності міського середовища для маломобільних груп населення на територіях дворів муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Проведення в установленому порядку мінімально необхідних заходів щодо забезпечення доступності міського середовища для маломобільних груп населення на територіях дворів муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Проведення в установленому порядку мінімально необхідних заходів щодо забезпечення доступності міського середовища для маломобільних груп населення на територіях дворів муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Проведення в установленому порядку мінімально необхідних заходів щодо забезпечення доступності міського середовища для маломобільних груп населення на територіях дворів муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Проведення в установленому порядку мінімально необхідних заходів щодо забезпечення доступності міського середовища для маломобільних груп населення на територіях дворів муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Проведення в установленому порядку мінімально необхідних заходів щодо забезпечення доступності міського середовища для маломобільних груп населення на територіях дворів муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів, сміття» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Установка і утримання малих архітектурних форм, вуличних меблів і господарсько-побутового обладнання, необхідного для благоустрою території муніципального освіти» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Установка і утримання малих архітектурних форм, вуличних меблів і господарсько-побутового обладнання, необхідного для благоустрою території муніципального освіти» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Облаштування, утримання і прибирання території дитячих майданчиків» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Участь в діяльності по профілактиці наркоманії в Санкт-Петербурзі в відповідно до законів Санкт-Петербурга на території муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Участь органів місцевого самоврядування муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ в профілактиці тероризму і екстремізму, а також в мінімізації і (або) ліквідації наслідків його прояву на території Муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Участь у заходах з охорони навколишнього середовища в межах муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Організація місцевих і участь в організації та проведенні міських святкових та інших видовищних заходів» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Організація місцевих і участь в організації та проведенні міських святкових та інших видовищних заходів» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Організація місцевих і участь в організації та проведенні міських святкових та інших видовищних заходів» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Організація заходів з підготовки та навчання непрацюючого населення способам захисту і діям у надзвичайних ситуаціях, а також способам захисту від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій на території муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Організація заходів з підготовки та навчання непрацюючого населення способам захисту і діям у надзвичайних ситуаціях, а також способам захисту від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій на території муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Організація заходів з підготовки та навчання непрацюючого населення способам захисту і діям у надзвичайних ситуаціях, а також способам захисту від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій на території муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА «Організація заходів з підготовки та навчання непрацюючого населення способам захисту і діям у надзвичайних ситуаціях, а також способам захисту від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій на території муніципального освіти муніципальний округ Адміралтейський округ» на 2015 рік

Завантажити №14 Профілактика наркозалежності 2014

Склад, порядок розроблення та зміст
муніципальних цільових програм

Муніципальна цільова програма являє собою ув’язаний за ресурсами, виконавцями і строками комплекс соціально-економічних, організаційно-господарських та інших заходів, які забезпечать ефективне розв’язання економічних, екологічних, соціальних та інших проблем розвитку муніципальних утворень.
Муніципальні цільові програми можуть бути поточними і перспективними і є складовими частинами відповідних планів. Витрати на реалізацію цільових програм формують бюджет розвитку муніципального освіти.
Як уже зазначалося, проблеми соціально-економічного розвитку муніципальних утворень можуть вирішуватися цільовими програмами різних рівнів. Тому органи місцевого самоврядування повинні однаково добре володіти технологією розробки, затвердження та реалізації цільових програм, що мають різний статус.
Муніципальна цільова програма в загальному випадку повинна включати наступні розділи:
— опис проблеми, на розв’язання якої спрямована цільова програма;
— соціально-економічне становище та основні напрямки розвитку муніципального освіти, що обгрунтовують необхідність здійснення даної програми;
— мети, завдання, терміни та етапи реалізації програми, а також цільові індикатори та показники, що характеризують досягнення її результатів;
— система програмних заходів;
— механізм реалізації програми;
— ресурсне забезпечення програми;
— оцінка соціально-економічної та екологічної ефективності програми;
— організація управління програмою і контроль за ходом її реалізації.
Муніципальна цільова програма повинна мати паспорт, який складається за спеціальною формою. Найважливішою її складовою є система цільових індикаторів і показників, що характеризують її ефективність. Ця вимога пов’язана з необхідністю підвищення результативності бюджетних витрат, про що говорилося в главі 6.
Проблемні муніципальні цільові програми можуть розроблятися за різними напрямками:
— створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату;
— нормативно-правові перетворення;
— формування сприятливого соціального клімату для діяльності і здорового способу життя населення;
— оздоровлення навколишнього середовища і попередження надзвичайних ситуацій;
— сприяння реформуванню промисловості;
— розвиток інфраструктури транспорту, зв’язку та забезпечення безперебійної роботи житлово-комунального господарства;
— розвиток міжрегіональних і міжнародних зв’язків муніципального освіти і т.п.
Програма створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату передбачає проведення інституційних перетворень, спрямованих на розвиток фінансової інфраструктури: створення муніципальних або залучення на територію філій бізнес-центрів, консалтингових фірм, страхових компаній, заставних фондів; спрощення процедури реєстрації та ліцензування (реалізація принципу одного вікна, створення умов для розвитку малих і середніх підприємств).
Програми нормативно-правових перетворень на увазі врегулювання специфіки трудових відносин, створення прозорих і стабільних правил здійснення економічної діяльності, що стимулюють розвиток підприємницької ініціативи, дебюрократизацію економіки — впорядкування регулюючих, контрольно-ревізійних функцій органів місцевого самоврядування, скорочення адміністративного втручання в підприємницьку діяльність, підвищення ефективності управління муніципальної власністю.
Соціальні програми можуть включати: розвиток і технічне переоснащення об’єктів охорони здоров’я; розвиток служби охорони материнства і дитинства; проведення заходів по боротьбі з соціально небезпечними захворюваннями; розвиток матеріальної бази об’єктів освіти; будівництво та технічне переоснащення об’єктів культури, фізкультури і спорту тощо
Екологічні програми можуть передбачати проведення заходів з оздоровлення навколишнього середовища та попередження надзвичайних ситуацій, моніторинг зон кризового стану, оцінку екологічного стану території та його впливу на здоров’я населення, стимулювання інвестицій, спрямованих на зниження негативного навантаження на навколишнє середовище.
Програми сприяння реформуванню промисловості включають розробку заходів сприяння технічному переозброєнню і модернізації підприємств, що знаходяться на території муніципального освіти. Програми розвитку інфраструктури передбачають заходи з розвитку міського транспорту, зв’язку, забезпечення безперебійної роботи житлово-комунального господарства, впровадження енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності роботи систем життєзабезпечення, запобігання аваріям техногенного характеру.
Програми розвитку міжмуніципальних, міжрегіональних і міжнародних зв’язків муніципального освіти розглядалися в розділі 6.
При розробці муніципальних цільових програм необхідно оцінювати кожне програмне захід по ряду критеріїв: мета і яке вирішується проблема, плановані обсяги виробництва продукції або послуг (для інвестиційних проектів), терміни реалізації, обсяги і джерела фінансування, показники ефективності (платежі до бюджетів усіх рівнів, терміни окупності , кількість нових робочих місць) і т.д.

Механізми реалізації муніципальних цільових програм

Оскільки в більшості муніципальних цільових програм беруть участь організації різних форм власності, базовим принципом побудови механізму їх реалізації є принцип балансу інтересів, що має на увазі забезпечення дотримання інтересів усіх учасників.
Найважливішою складовою механізму реалізації програми є визначення можливих джерел і способів фінансування заходів. При реалізації муніципальних цільових програм можуть використовуватися:
— кошти федерального і регіонального бюджетів;
— кошти місцевого бюджету;
— власні джерела фінансування заявника проекту (нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування, акціонерний капітал, роботи, виконані власними силами в рамках реалізації проекту і т.п.);
— кошти російського Банку розвитку, російських і іноземних кредитних установ, які залучаються під гарантії Уряду РФ, а також під гарантії бюджету суб’єкта РФ і місцевого бюджету;
— інші позабюджетні джерела фінансування.
Участь в розробці та реалізації цільових програм багатьох муніципальних структур вимагає наділення кожної з них певними правами і обов’язками і чіткої координації роботи. Можлива схема такого розподілу обов’язків всередині місцевої адміністрації може бути наступною.
Економічна служба вносить пропозиції щодо переліку цільових програм, пропонованих до фінансування з місцевого бюджету на черговий фінансовий рік з прогнозом на 2 наступні роки, визначення пріоритетності програм, контролює виконання федеральних, регіональних і муніципальних цільових програм на території муніципального освіти.
Галузеві структурні підрозділи здійснюють планування розробки, розробку, поточне управління галузевими цільовими програмами, складають бюджетні заявки на фінансування з коштів місцевого бюджету, а також з коштів регіональних і федеральних програм.
Відповідальний керівник — директор програми визначає форми і методи управління програмою, вносить при необхідності корективи в розподіл коштів між заходами протягом фінансового року, відповідає за цільове використання бюджетних коштів.
Фінансова служба відповідає за фінансування муніципальних програм, контроль ходу фінансування федеральних і регіональних програм.
Колегія (колективний дорадчий орган) адміністрації схвалює цільові програми і зміни до них за поданнями керівників програм. Схвалені колегією цільові програми вносяться главою адміністрації на затвердження представницького органу муніципального освіти.
Представницький орган розглядає і затверджує цільові програми, а також санкціонує в разі необхідності гарантії місцевого бюджету за кредитами комерційних банків для підприємств і організацій, що беруть участь в реалізації цільових програм.
Така система управління цільовими програмами має ряд переваг:
— високий рівень спеціалізації, глибоке знання проблем окремих галузей міського господарства і соціальної сфери;
— чітке позначення відповідальності за реалізацію програмних заходів;
— відповідальність за цільове використання бюджетних коштів;
— постійний контроль ходу реалізації програмних заходів;
— контроль перерозподілу коштів між програмними заходами, введення додаткових програмних заходів протягом фінансового року.
Разом з тим ця схема має і певні недоліки:
— велика залежність від ініціативності і активності окремих структурних підрозділів адміністрації; недоліки в роботі одного з учасників можуть негативно позначитися на загальному результаті;
— нестача кваліфікованих кадрів, що займаються розробкою цільових програм, в структурних підрозділах адміністрацій;
— орієнтація більшості керівників і розробників програм на бюджетне фінансування як основне джерело отримання коштів на реалізацію програмних заходів, недооблік внутрішніх можливостей і резервів. Якість і ефективність програм при цьому знижуються.
Для усунення перерахованих вище недоліків при реалізації великих муніципальних цільових програм може створюватися спеціальний тимчасовий орган — дирекція програми — з кваліфікованих представників органів місцевого самоврядування та виконавців основних заходів. Дирекція може створюватися як з освітою, так і без утворення юридичної особи. Вона діє на підставі положення, що затверджується головою адміністрації. До основних функцій дирекції відносяться: координація виконання програмних заходів, включаючи моніторинг їх реалізації, оцінка результативності, сприяння вирішенню спірних (конфліктних) ситуацій, безпосередній контроль ходу реалізації заходів і підготовка звітів про реалізацію програми. Функції керівника такої програми можуть бути покладені на відповідного заступника голови адміністрації.
По завершенні кожного етапу і програми в цілому представляються кількісні і якісні результати її виконання згідно з викладеними вище критеріям.
Слід зазначити, що технологія розробки та організації виконання цільових програм постійно розвивається. Зокрема, встановлено ряд нових вимог до державного замовника (координатору) федеральної цільової програми — уявлення спеціальних доповідей про хід робіт і використання фінансових коштів, розміщення інформації про виконання в мережі Інтернет, обов’язкове проведення конкурсів на участь в реалізації програмних заходів. Аналогічні вимоги можуть бути пред’явлені до муніципальних цільових програм.
Доповідь про хід робіт за програмою і використання фінансових коштів повинен містити: відомості про результати реалізації за звітний рік; дані про цільове використання та обсяги залучених бюджетних коштів і позабюджетних джерел; відомості про відповідність результатів фактичним витратам на реалізацію програми; відомості про відповідність фактичних показників реалізації програми показникам, які встановлені при її затвердженні; інформацію про хід і повноті виконання програмних заходів; відомості про наявність, обсяги та стан незавершеного будівництва, впровадження та ефективності інноваційних проектів; оцінку ефективності результатів реалізації програми і впливу фактичних результатів реалізації програми на різні сфери економіки (мультиплікативний ефект за результатами реалізації програми).
В Інтернеті генеральний замовник повинен розміщувати текст цільової програми, нормативні правові акти з управління її реалізацією і контролю ходу виконання програмних заходів, а також інформацію про хід реалізації цільової програми, програмних заходах на найближчі 2 — 3 роки, обсяги фінансування, укладених державних контрактах, обсягах їх фінансування та виконавців, результати експертних перевірок виконання програмних заходів, конкурсах на участь в реалізації, результати моніторингу реалізації, оцен е досягнення цільових індикаторів і показників, в тому числі за результатами незалежної експертизи.
Інформація про проведення конкурсів на участь в реалізації цільової програми повинна містити умови їх проведення, порядок участі в них юридичних осіб, склади конкурсних комісій, протоколи їх засідань, порядок оскарження рішень, прийнятих державними замовниками.
Збільшення прозорості механізмів виконання і фінансування цільових програм, а також їх результативності сприятиме підвищенню загальної ефективності соціально-економічного розвитку муніципальних утворень.

Питання для самоконтролю

1. Який зв’язок муніципальних цільових програм з планами соціально-економічного розвитку і бюджетом муніципального освіти?
2. З яких розділів складається муніципальна цільова програма?
3. Які можуть бути джерела фінансування муніципальних цільових програм?
4. Які організаційні структури можуть брати участь в реалізації муніципальних цільових програм або створюватися спеціально для цього?

Лекція, реферат. 7.4. Муніципальні цільові програми — поняття і види. Класифікація, суть і особливості.

Зміст книги відкрити закрити

Муніципальні цільові програми 1. Автори і рецензенти
Муніципальні цільові програми 2. Передмова
Муніципальні цільові програми 3. Глава 1. ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Муніципальні цільові програми 3.1 1.1. Місцеве самоврядування: сутність та ознаки
Муніципальні цільові програми 3.2 1.2. Історичний шлях місцевого самоврядування
Муніципальні цільові програми 3.3 1.3. Правові основи місцевого самоврядування
Муніципальні цільові програми 3.4 1.4. Територіальна організація місцевого самоврядування
Муніципальні цільові програми 3.5 1.5. Предмети ведення і повноваження місцевого самоврядування
Муніципальні цільові програми 3.6 1.6. Місцеве самоврядування і держава
Муніципальні цільові програми 3.7 1.7. Безпосередню участь громадян у місцевому самоврядуванні
Муніципальні цільові програми 3.8 1.8. Територіальне громадське самоврядування (ТОС)
Муніципальні цільові програми 3.9 1.9. Організаційні основи місцевого самоврядування
Муніципальні цільові програми 3.10 1.10. муніципальна служба
Муніципальні цільові програми 3.11 1.11. Фінансово-економічне забезпечення
Муніципальні цільові програми 3.12 Місцеві бюджети
Муніципальні цільові програми 3.13 Доходи і видатки місцевих бюджетів
Муніципальні цільові програми 3.14 1.12. міжмуніципальне співробітництво
Муніципальні цільові програми 4. Глава 2. МУНІЦИПАЛЬНЕ ОСВІТА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
Муніципальні цільові програми 4.1 2.1. Муніципальне утворення як соціально-економічна система
Муніципальні цільові програми 4.2 2.2. Типологія муніципальних утворень
Муніципальні цільові програми 4.3 2.3. Населення муніципального освіти
Муніципальні цільові програми 4.4 2.4. Територія муніципального освіти
Муніципальні цільові програми 4.5 2.5. Інфраструктура муніципального освіти
Муніципальні цільові програми 4.6 Загальноміський комунальне господарство
Муніципальні цільові програми 4.7 2.6. Зовнішні зв’язки міста. Місто і приміська зона
Муніципальні цільові програми 4.8 2.7. Еволюція і сталий розвиток міст
Муніципальні цільові програми 5. Глава 3. КОНЦЕПЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Муніципальні цільові програми 5.1 3.1. Специфіка муніципального управління
Муніципальні цільові програми 5.2 3.2. Муніципальна діяльність і муніципальна політика
Муніципальні цільові програми 5.3 Целеполагание в муніципальній діяльності.
Муніципальні цільові програми 5.4 3.3. муніципальні послуги
Муніципальні цільові програми 5.5 Роль органів місцевого самоврядування в наданні муніципальних послуг
Муніципальні цільові програми 5.6 3.4. Людина в муніципальному управлінні
Муніципальні цільові програми 5.7 3.5. Стратегічний підхід до муніципального управління
Муніципальні цільові програми 5.8 Маркетинговий підхід до муніципального управління
Муніципальні цільові програми 6. Глава 4. УПРАВЛІННЯ градообслужівающіе СФЕРОЮ
Муніципальні цільові програми 6.1 4.1. загальні положення
Муніципальні цільові програми 6.2 4.2. Муніципальне управління громадською безпекою
Муніципальні цільові програми 6.3 Система громадської безпеки як об’єкт управління
Муніципальні цільові програми 6.4 4.3. Муніципальне управління житлово-комунальним комплексом (ЖКК). Управління житловим фондом
Муніципальні цільові програми 6.5 Управління багатоквартирними житловими будинками
Муніципальні цільові програми 6.6 4.4. Муніципальне управління комунальним господарством
Муніципальні цільові програми 6.7 4.5. Муніципальне управління транспортним комплексом
Муніципальні цільові програми 6.8 4.6. Муніципальне регулювання споживчого ринку
Муніципальні цільові програми 6.9 4.7. Муніципальне управління будівництвом
Муніципальні цільові програми 6.10 4.8. Муніципальне управління станом навколишнього середовища
Муніципальні цільові програми 7. Глава 5. МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО СФЕРОЮ
Муніципальні цільові програми 7.1 5.1. Основи державної і муніципальної соціальної політики
Муніципальні цільові програми 7.2 Соціальна політика в сучасній Росії
Муніципальні цільові програми 7.3 5.2. Муніципальне регулювання зайнятості та трудових відносин
Муніципальні цільові програми 7.4 5.3. Муніципальна житлова політика
Муніципальні цільові програми 7.5 Житлова політика в Росії
Муніципальні цільові програми 7.6 5.4. Муніципальне управління охороною здоров’я населення
Муніципальні цільові програми 7.7 5.5. Муніципальне управління соціальною підтримкою окремих груп населення
Муніципальні цільові програми 7.8 Муніципальна підтримка громадян похилого віку та інвалідів
Муніципальні цільові програми 7.9 Муніципальна підтримка сім’ї, материнства і дитинства
Муніципальні цільові програми 7.10 Муніципальна підтримка осіб, що опинилися в критичних ситуаціях
Муніципальні цільові програми 7.11 5.6. Муніципальне управління освітою
Муніципальні цільові програми 7.12 5.7. Муніципальне управління в сфері культури і дозвілля
Муніципальні цільові програми 7.13 5.8. Муніципальне управління розвитком фізичної культури і спорту
Муніципальні цільові програми 7.14 5.9. Муніципальна молодіжна політика
Муніципальні цільові програми 8. Глава 6. МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
Муніципальні цільові програми 8.1 6.1. загальні положення
Муніципальні цільові програми 8.2 Економічні функції місцевого самоврядування
Муніципальні цільові програми 8.3 6.2. Муніципальне управління користуванням землею і природними ресурсами
Муніципальні цільові програми 8.4 6.3. Управління муніципальним майном
Муніципальні цільові програми 8.5 6.4. Управління муніципальними господарюючими суб’єктами
Муніципальні цільові програми 8.6 6.5. Взаємодія органів місцевого самоврядування з немуніціпальних господарюючими суб’єктами
Муніципальні цільові програми 8.7 6.6. Податкове, цінове і тарифне регулювання на муніципальному рівні
Муніципальні цільові програми 8.8 6.7. муніципальний замовлення
Муніципальні цільові програми 8.9 6.8. Система муніципальних фінансів
Муніципальні цільові програми 8.10 6.9. Управління муніципальними фінансами
Муніципальні цільові програми 8.11 6.11. Організаційні форми комплексного управління економікою і фінансами муніципального освіти
Муніципальні цільові програми 9. Глава 7. УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСНИМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РОЗВИТКОМ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ
Муніципальні цільові програми 9.1 7.1. Умови і фактори соціально-економічного розвитку
Муніципальні цільові програми 9.2 Повноваження місцевого самоврядування в сфері соціально-економічного розвитку територій
Муніципальні цільові програми 9.3 7.2. Аналіз, прогнозування та планування соціально-економічного розвитку муніципального освіти
Муніципальні цільові програми 9.4 7.3. Стратегічне планування в муніципальному освіті
Муніципальні цільові програми 9.5 7.4. Муніципальні цільові програми
Муніципальні цільові програми 9.6 7.5. Залучення інвестицій в соціально-економічний розвиток муніципального освіти
Муніципальні цільові програми 9.7 7.6. Управління просторовим розвитком поселень
Муніципальні цільові програми 9.8 Основи містобудівної діяльності
Муніципальні цільові програми 10. Глава 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ
Муніципальні цільові програми 10.1 8.1. Організаційна структура місцевої адміністрації
Муніципальні цільові програми 10.2 8.2. Організація і планування роботи місцевої адміністрації
Муніципальні цільові програми 10.3 8.3. Кадрове забезпечення муніципального управління
Муніципальні цільові програми 10.4 8.4. Інформаційне забезпечення муніципального управління
Муніципальні цільові програми 10.5 8.5. Організація муніципальної статистики
Муніципальні цільові програми 10.6 8.6. Система контролю в муніципальній освіті
Муніципальні цільові програми 10.7 8.7. Ефективність муніципального управління
Муніципальні цільові програми 11. Глава 9. ОСОБЛИВОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В МІСТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ
Муніципальні цільові програми 11.1 9.1. Специфіка і законодавча база організації місцевого самоврядування в містах федерального значення
Муніципальні цільові програми 12. Глава 10. ОСОБЛИВОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ<br />В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
Муніципальні цільові програми 13. Програми
Муніципальні цільові програми 14. ГЛОСАРІЙ

«Назад Зміст вперед»
9.4 7.3. Стратегічне планування в муніципальному освіті # 0171 | # 0187 9.6 7.5. Залучення інвестицій в соціально-економічний розвиток муніципального освіти

Муніципальні цільові програмипідручники по даній дисципліні

Муніципальні цільові програми Фінансовий менеджмент
Муніципальні цільові програми Менеджмент. Короткий курс.
Муніципальні цільові програми Інноваційний менеджмент. Підручник.
Муніципальні цільові програми Комерційна діяльність. Конспект лекцій
Муніципальні цільові програми Історія менеджменту
Муніципальні цільові програми Стратегічний менеджмент
Муніципальні цільові програми Теорія організації. лекції
Муніципальні цільові програми теорія управління
Муніципальні цільові програми Менеджмент. Навчальний посібник
Муніципальні цільові програми адміністративний менеджмент
Муніципальні цільові програми Менеджмент. лекції
Муніципальні цільові програми HR-менеджмент. лекції
Муніципальні цільові програми Державне муніципальне управління
Муніципальні цільові програми Теорія організації. короткі лекції
Муніципальні цільові програми Менеджмент якості в митній діяльності
Муніципальні цільові програми Конфліктологія. Збірник лекцій
Муніципальні цільові програми Основи управління кар’єрою. лекції
Муніципальні цільові програми Планування в організації
Муніципальні цільові програми Організаційна культура. лекції
Муніципальні цільові програми Основи менеджменту. Підручник
Муніципальні цільові програми Організаційна поведінка. Підручник
Муніципальні цільові програми Управління людськими ресурсами
Муніципальні цільові програми Управління людськими ресурсами. лекції 2
Муніципальні цільові програми Кадрова безпека організації підручник

7.4. Муніципальні цільові програми

Місце цільових програм в соціально-економічному розвитку муніципального освіти

Реалізація поточних і перспективних планів комплексного соціально-економічного розвитку муніципального освіти передбачає розбивку їх на окремі заходи. Муніципальні цільові програми є взаємопов’язані блоки таких заходів, що дозволяють комплексно і системно вирішувати окремі проблеми соціально-економічного розвитку муніципального освіти. Муніципальні цільові програми можуть бути поточними і перспективними і входять складовими частинами в відповідні плани. Витрати на реалізацію цільових програм формують бюджет розвитку муніципального освіти.

Муніципальна цільова програма являє собою ув’язаний за ресурсами, виконавцями і термінами здійснення комплекс соціально-економічних, організаційно-господарських та інших заходів, які забезпечать ефективне розв’язання задач в області економічного, екологічного, соціального, культурного та іншого розвитку територій.

Існує безліч видів цільових програм, які можна класифікувати за статусом, призначенням, термінами реалізації, спрямованості і механізмів реалізації (рис. 7.4.1).

За статусом цільові програми поділяються на федеральні, міжрегіональні, регіональні і муніципальні. Широко відомі такі великі міжрегіональні програми для федеральних округів, як «Сибір», «Далекий Схід», «Південь Росії».

За призначенням розрізняють комплексні цільові програми, що забезпечують соціально-економічний розвиток країни, регіону або муніципального освіти, і проблемні цільові програми, що забезпечують вирішення однієї певної проблеми. Серед муніципальних програм переважають проблемні програми.

По термінах реалізації розрізняють короткострокові (1 рік), середньострокові (3-5 років) і довгострокові (10-15 років) цільові програми. Муніципальні цільові програми найчастіше бувають короткостроковими, входячи до складу поточних планів, і рідше — середньостроковими.

По спрямованості вирішуваних проблем розрізняють соціальні, екологічні, економічні, науково-технічні, спеціальні та інші цільові програми.

По механізму реалізації розрізняють замовні цільові програми із заздалегідь визначеними виконавцями та конкурсні цільові програми, коли виконавці заходів визначаються за конкурсом після затвердження програми та обсягів її фінансування.

Глава 7. Управління розвитком муніципального освіти

Класифікація цільових програм

Федеральні Міжрегіональні Регіональні Муніципальні

По термінах реалізації

Короткострокові Середньострокові Довгострокові

За механізмами реалізації

Соціальні Екологічні Економічні Науково-технічні Спеціальні і інші

Мал. 7.4.1. Класифікація цільових програм

Проблеми соціально-економічного розвитку муніципальних утворень можуть вирішуватися цільовими програмами всіх трьох рівнів: федеральними, регіональними та муніципальними. Тому органи місцевого самоврядування повинні однаково добре володіти технологією розробки, затвердження та реалізації цільових програм, що мають різний статус. Це важливо ще й тому, що найбільш повно технологія розробки, затвердження та реалізації цільових програм розроблена на федеральному рівні. На муніципальний рівень переносяться лише її окремі положення, пристосовані до відповідних умов реалізації.

Порядок, принципи розробки, затвердження та реалізації федеральних цільових програм визначені Федеральним законом «Про поставки продукції для федеральних державних потреб» та постановою Уряду РФ «Про реалізацію Федерального закону» Про поставки продукції для федеральних державних потреб «». Міністерством економічного розвитку і торгівлі Росії введено Порядок узгодження заходів (об’єктів) програм економічного і соціального розвитку суб’єктів РФ, що мають федеральне значення, і типовий макет програми економічного і соціального розвитку суб’єкта РФ. Основною метою його запровадження є забезпечення методологічної єдності регіональних програм і узгодження їх з державною стратегією економічного і соціального розвитку.

Порядок розробки муніципальних цільових програм

Основна мета муніципальної цільової програми соціально-економічного розвитку — рішення ключових соціально-економічних проблем території в рамках поточного або перспективного плану.

Система муніципального управління

Муніципальна цільова програма соціально-економічного розвитку в загальному випадку повинна включати наступні розділи:

соціально-економічне становище та основні напрямки розвитку муніципального освіти, що обгрунтовують необхідність здійснення даної програми;

мети, завдання, терміни та етапи реалізації програми;

система програмних заходів;

механізм реалізації програми;

ресурсне забезпечення програми;

оцінка ефективності програми;

організація управління програмою і контроль за ходом її реалізації. Проблемні муніципальні цільові програми можуть розроблятися по

створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату;

формування сприятливого соціального клімату для діяльності і здорового способу життя населення;

оздоровлення навколишнього середовища і попередження надзвичайних ситуацій;

сприяння реформуванню промисловості;

розвиток інфраструктури транспорту, зв’язку та забезпечення безперебійної роботи житлово-комунального господарства;

розвиток міжрегіональних і міжнародних зв’язків муніципального освіти і т. п.

Програма створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату передбачає проведення інституційних перетворень, спрямованих на розвиток фінансової інфраструктури: створення муніципальних або залучення на територію філій бізнес-центрів, консалтингових фірм, страхових компаній, заставних фондів; спрощення процедури реєстрації та ліцензування (реалізація принципу одного вікна, створення умов для розвитку малих і середніх підприємств).

Програми нормативно-правових перетворень включають врегулювання специфіки трудових відносин, створення прозорих і стабільних правил здійснення економічної діяльності, що стимулюють розвиток підприємницької ініціативи, дебюрократизацію економіки — впорядкування регулюючих, контрольно-ревізійних функцій органів місцевого самоврядування, скорочення адміністративного втручання в підприємницьку діяльність, підвищення ефективності управління муніципальної власністю.

Соціальні програми можуть включати: заходи щодо впорядкування міграційних процесів; розвиток і технічне переоснащення об’єктів охорони здоров’я; розвиток служби охорони материнства і дитинства; проведення заходів по боротьбі з соціально небезпечними захворюваннями; розвиток матеріальної бази та технічне переоснащення об’єктів освіти; створення ефективної системи навчання в школах, включаючи використання сучасних інфор

Глава 7. Управління розвитком муніципального освіти

мационного технологій; будівництво та технічне переоснащення об’єктів культури, фізкультури і спорту; розвиток мережі будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дітей-сиріт і т.

Екологічні програми можуть передбачати проведення заходів з оздоровлення навколишнього середовища та попередження надзвичайних ситуацій, моніторинг зон кризового стану, оцінку екологічного стану території та його впливу на здоров’я населення, стимулювання інвестицій, спрямованих на зниження негативного навантаження на навколишнє середовище муніципального освіти.

Програми сприяння реформуванню промисловості включають розробку заходів сприяння технічному переозброєнню і модернізації підприємств, що знаходяться на території муніципального освіти. Програми розвитку інфраструктури передбачають заходи з розвитку міського транспорту, зв’язку, забезпечення безперебійної роботи житлово-комунального господарства, впровадження енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності роботи систем життєзабезпечення, запобігання аваріям техногенного характеру.

Програми розвитку міжмуніципальних, міжрегіональних і міжнародних зв’язків муніципального освіти розглядалися в розділі 6.

При розробці муніципальних цільових програм необхідно оцінювати кожне програмне захід по ряду критеріїв: мета і яке вирішується проблема, плановані обсяги виробництва продукції або послуг (для інвестиційних проектів), терміни реалізації, обсяги і джерела фінансування, показники ефективності (чистий прибуток, платежі до бюджетів усіх рівнів , терміни окупності, кількість нових робочих місць) і т. д.

Механізми реалізації муніципальних цільових програм

Оскільки в більшості муніципальних цільових програм беруть участь підприємства та організації різних форм власності та суб’єкти управління різного рівня, базовим принципом побудови механізму реалізації програми служить принцип «балансу інтересів», що має на увазі забезпечення дотримання інтересів усіх учасників програми.

Найважливішою складовою механізму реалізації програми є визначення можливих джерел і способів фінансування заходів. При реалізації муніципальних цільових програм можуть використовуватися:

кошти вищестоящих бюджетів;

кошти місцевого бюджету;

власні джерела фінансування заявника проекту (нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування, акціонерний капітал, роботи, виконані власними силами в рамках реалізації проекту і т. п.);

кошти російського Банку розвитку, російських і іноземних кредитних установ, які залучаються під гарантії Уряду РФ, а також під гарантії бюджету суб’єкта РФ і місцевого бюджету;

інші позабюджетні джерела фінансування.

Участь в розробці та реалізації цільових програм багатьох муніципальних структур вимагає наділення кожної з них певними правами і зобов’язаний

Система муніципального управління

ностями і чіткої координації роботи. Можлива схема такого розподілу обов’язків всередині місцевої адміністрації може бути наступною.

Економічна служба вносить пропозиції щодо переліку цільових програм, пропонованих до фінансування з місцевого бюджету на черговий фінансовий рік, за визначенням пріоритетності програм, контролює виконання федеральних, регіональних і муніципальних цільових програм на території муніципального освіти.

Галузеві структурні підрозділи здійснюють планування розробки, розробку, поточне управління галузевими цільовими програмами, складають бюджетні заявки на фінансування з коштів місцевого бюджету, а також з регіональних і федеральних програм.

Відповідальний заступник глави адміністрації визначає форми і методи управління програмою, вносить при необхідності корективи в розподіл коштів між заходами протягом фінансового року, відповідає за цільове використання бюджетних коштів.

Фінансова служба відповідає за фінансування муніципальних програм, контроль за ходом фінансування федеральних і регіональних програм.

Колегія адміністрації схвалює цільові програми і зміни до них за поданнями керівників програм. Схвалені колегією цільові програми вносяться главою адміністрації на затвердження представницького органу муніципального освіти.

Представницький орган розглядає і затверджує цільові програми, а також санкціонує в разі необхідності гарантії місцевого бюджету за кредитами комерційних банків для підприємств і організацій, що беруть участь в реалізації цільових програм.

Така система управління цільовими програмами має ряд переваг:

високий рівень спеціалізації, глибоке знання проблем окремих галузей міського господарства і соціальної сфери;

чітке позначення відповідальності за реалізацію програмних заходів;

відповідальність за цільове використання бюджетних коштів;

постійний контроль за ходом реалізації програмних заходів;

контроль за перерозподілом коштів між програмними заходами, за введенням додаткових програмних заходів протягом фінансового року.

Разом з тим ця схема має і певні недоліки:

залежність від ініціативності і активності окремих структурних підрозділів адміністрації;

недостатня кваліфікація кадрів, що займаються розробкою цільових програм в структурних підрозділах адміністрацій;

орієнтація більшості керівників і розробників програм на бюджетне фінансування як основне джерело отримання коштів на реалізацію програмних заходів.

Для усунення перерахованих недоліків при реалізації великих муніципальних цільових програм може створюватися дирекція програми з пред

Глава 7. Управління розвитком муніципального освіти

ставителей органів місцевого самоврядування та виконавців провідних заходів програми. Дирекція може створюватися як з освітою, так і без утворення юридичної особи. Вона діє на підставі положення, що затверджується головою адміністрації. До основних функцій дирекції відносяться: координація виконання програмних заходів, включаючи моніторинг їх реалізації, оцінка результативності, сприяння вирішенню спірних (конфліктних) ситуацій, безпосередній контроль за ходом реалізації заходів і підготовка звітів про реалізацію програми. Функції директора такої програми можуть бути покладені на відповідного заступника голови адміністрації.

По завершенні кожного етапу і програми в цілому представляються кількісні і якісні результати її виконання згідно з викладеними вище критеріям.

Питання для самоконтролю

1. Який зв’язок муніципальних цільових програм з планами соціально-економічного розвитку і бюджетом муніципального освіти?

2. За якими ознаками класифікуються цільові програми?

3. З яких розділів складається муніципальна цільова програма?

4. Які можуть бути джерела фінансування муніципальних цільових програм?

5. Які організаційні структури можуть брати участь в реалізації муніципальних цільових програм або створюватися для цього?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *